O edukacji w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej…

O edukacji w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej…

O edukacji w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej (13 października 2015 r.) rozmawiali kandydaci Zjednoczonej Lewicy do Sejmu RP w okręgu nr 35. Edukacja to najlepsza inwestycja. Chcemy, aby była bezpłatna i dostępna już od etapu przedszkolnego. Dobra szkoła to szkoła nowoczesna, przyjazna, wolna od indoktrynacji religijnej. Państwo powinno stać na straży takiej szkoły.10696200_1072638719426650_1649103075895387418_n

 • Zwiększenie wydatków na edukację. Polska, z wydatkami na edukację w wysokości 4,94 proc. PKB, plasuje się w unijnym zestawieniu na 9. miejscu od końca. Dla porównania, jeszcze w 2005 roku Polska przeznaczała na edukację 5,47 proc. swojego PKB.
 • Likwidacja gimnazjów. Powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej. Gimnazja to nieudany eksperyment oświatowy. Takie same cele edukacyjne można było osiągnąć, dokonując reformy podstawy programowej, bez zmiany struktury organizacyjnej polskiego szkolnictwa. Podkreślamy, że gimnazja przyczyniają się do kumulacji problemów wychowawczych. Opowiadamy się jednocześnie za utrzymaniem 12-letniego okresu edukacji szkolnej, co stanowi gwarancję dla utrzymania miejsc pracy nauczycieli. Zmiana systemu edukacji powinna odbywać się w porozumieniu z samorządowcami.
 • Publiczne samorządowe żłobki i przedszkola bezpłatne w wymiarze co najmniej ośmiu godzin dziennie. Edukacja przedszkolna powinna być tak samo dostępna i bezpłatna jak edukacja w szkole podstawowej, gimnazjum czy szkole ponadgimnazjalnej. Edukacja przedszkolna powinna być finansowana przez budżet państwa w ramach subwencji oświatowej. Również opieka w żłobkach powinna być dostępna i bezpłatna dla wszystkich dzieci. Dlatego domagamy się wprowadzenia dla gmin dotacji żłobkowej na wzór subwencji oświatowej. Budżet państwa musi pomóc samorządom nie tylko w budowie nowych żłobków, ale przede wszystkim w utrzymaniu w nich miejsc dla najmłodszych.
 • Wyprowadzenie lekcji religii ze szkół. Zniesienie katechizacji przez państwo. Pozwoli to zaoszczędzić ponad 1,2 mld zł rocznie. Postulujemy przeznaczenie tych pieniędzy na inne cele oświatowe, np. budowę nowych żłobków, lub zwiększenie liczby lekcji języków w szkołach.
 • Rozdział szkoły od religii. Świecki charakter nauczania i wychowania w szkołach i przedszkolach. Szkoła powinna przekazywać wiedzę w oparciu o najnowsze ustalenia nauki. Rok szkolny nie może rozpoczynać się od obowiązkowej mszy. Ocena z religii powinna zostać usunięta za świadectwa szkolnego.
 • Karta Nauczyciela gwarantem zapewnienia bezpłatnej oświaty odpowiedniej jakości i na możliwie równym poziomie. Opowiadamy się za utrzymaniem Karty Nauczyciela jako specyficznego zbiorowego układu pracy. Bez Karty Nauczyciela niemożliwy byłby sukces edukacyjny polskich uczniów w ostatnich latach.
 • Ochrona szkół przed prywatyzacją i komercjalizacją. Przekształcanie małych szkół w samorządowe centra edukacji i kultury, otwarte na potrzeby lokalnej społeczności.
 • Wzmocnienie powiązania szkół zawodowych z zakładami pracy, z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy. Szkolnictwo zawodowe powinno rozwijać się w ścisłej współpracy z zakładami pracy. Należy rozwijać model dualny, w którym edukacja odbywa się i w szkole, i w zakładzie pracy. Uczniowie otrzymują wynagrodzenie i mają dobre perspektywy na zatrudnienie w zawodzie. Należy rozwijać system kształcenia ustawicznego.
 • Zapewnienie sześciolatkom optymalnych warunków edukacji i opieki. O posłaniu dziecka do szkoły powinny decydować fakultatywne konsultacje psychologiczne. Szkoły i program nauczania powinny być dostosowane do potrzeb sześciolatków.
 • Opieka lekarska i stomatologiczna w szkołach i przedszkolach. W dzisiejszej Polsce opieka dentystyczna uległa prawie całkowitemu urynkowieniu. Dlatego opowiadamy się za przywróceniem opieki dentystycznej w szkołach. Ochrona zdrowia dzieci, w tym również opieka stomatologiczna, jest niezbędnym atrybutem nowoczesnego państwa. Profilaktyka dentystyczna w szkołach nie jest kosztem, ale inwestycją w zdrowe społeczeństwo. Etaty lekarzy w szkołach mogą być finansowane w ramach systemu rezydentur. Innym rozwiązaniem są mobilne gabinety stomatologiczne.edukacja
 • Wzmocnienie roli szkolnych bibliotek i określenie ich działania na rzecz środowisk lokalnych. Sprzeciwiamy się planom przekształceń bibliotek szkolnych. MEN zamiast oszczędzać na bibliotekach, powinien stworzyć specjalny fundusz na zakup nowych księgozbiorów. W gminach, gdzie nie ma gminnych bibliotek publicznych, szkolne biblioteki powinny być ogólnodostępne.
 • Zmniejszenie liczby uczniów w klasach. Niż demograficzny nie powinien być okazją do likwidowania szkół, lecz szansą na ograniczenie liczebności uczniów w klasach. Należy zlikwidować wielozmianowość w polskich szkołach.
 • Rzetelna edukacja seksualna. Powinna być ona realizowana przez nauczycieli posiadających wykształcenie specjalistyczne, nie przez katechetów. Wiedza przekazywana na lekcjach powinna odzwierciedlać stan wiedzy naukowej, nie przesądy religijne.
 • Bezpłatne śniadanie i obiad dla każdego dziecka w szkole i przedszkolu. Dzieci nie mogą wychodzić głodne ze szkoły lub przedszkola.
 • Całodniowa opieka nad uczniami w szkołach w świetlicach szkolnych. Pełnowartościowa szkoła to taka, która zapewnia dzieciom opiekę w godzinach pracy rodziców.
 • Przywrócenie odpowiedniej rangi kuratoryjnego nadzoru pedagogicznego. Kuratoria powinny ponownie stać się instytucją dbającą o jakość nauczania w szkołach niezależnie od statusu ich organu prowadzącego.