Onet.pl: Z list SLD do sejmiku kandyduje m.in. b. siatkarz

Onet.pl: Z list SLD do sejmiku kandyduje m.in. b. siatkarz

ja - onetfoto: Przemysław Skrzydło / Agencja Gazeta

Szef re­gio­nal­ne­go SLD Wła­dy­sław Mań­kut po­in­for­mo­wał, że na li­stach ko­mi­te­tu SLD Le­wi­ca Razem do sej­mi­ku wo­je­wódz­twa war­miń­sko-ma­zur­skie­go zna­la­zło się 60 kan­dy­da­tów: 30 ko­biet i 30 męż­czyzn.

Listę w okrę­gu olsz­tyń­skim otwie­ra se­kre­tarz War­miń­sko-Ma­zur­skiej Rady Wo­je­wódz­kiej SLD Mar­cin Ku­la­sek. Na co dzień jest on pra­cow­ni­kiem Agen­cji Re­struk­tu­ry­za­cji i Mo­der­ni­za­cji Rol­nic­twa. Z tego okręgu kan­dy­du­je też były siat­karz i ko­men­ta­tor spor­to­wy Ire­ne­usz Na­la­zek oraz sze­fo­wa Rady Or­ga­ni­za­cji Po­za­rzą­do­wych Mo­ni­ka Falej.

War­miń­sko-ma­zur­skie SLD za­re­je­stro­wa­ło listy kan­dy­da­tów do sej­mi­ku wo­je­wódz­twa. Oprócz zna­nych w re­gio­nie par­tyj­nych dzia­ła­czy na li­stach zna­lazł się na m.​in. były siat­karz i ko­men­ta­tor spor­to­wy Ireneusz Na­la­zek.

Ze star­tu do sej­mi­ku zre­zy­gno­wał b. mar­sza­łek i obec­ny radny wo­je­wódz­ki An­drzej Ryń­ski, który kan­dy­du­je na pre­zy­den­ta Olsz­ty­na. W okrę­gu el­blą­skim kan­dy­da­tem nr 1 do sej­mi­ku jest szef re­gio­nal­ne­go SLD i do­tych­cza­so­wy radny sej­mi­ku – Władysław Mań­kut.

W okrę­gu obej­mu­ją­cym m.​in. Ostró­dę, Iławę i Nowe Mia­sto Lu­baw­skie pierw­sze miej­sce na li­ście otrzy­mał b. poseł i b. dzia­łacz sa­mo­rzą­do­wy Jan An­to­chow­ski. Obec­nie zaj­mu­je się on m.​in. in­we­sty­cja­mi w ener­ge­ty­kę od­na­wial­ną. Listę SLD do sej­mi­ku z okrę­gu ma­zur­skie­go otwie­ra do­tych­cza­so­wy radny i b. se­na­tor Wie­sław Pie­trzak. W okrę­gu tzw. po­łu­dnio­wym, obej­mu­ją­cym m.​in. Szczyt­no, pierw­sze miej­sce przy­pa­dło zwią­za­ne­mu z Gi­życ­kiem Wie­sła­wo­wi Ko­wal­skie­mu.

Mań­kut za­pew­nił, że ko­lej­ne miej­sca na li­stach zo­sta­ły przy­dzie­lo­ne rol­ni­kom i lu­dziom za­wo­do­wo zwią­za­nym z rolnic­twem, czy człon­kom lu­do­wych ze­spo­łów. Oprócz Ryń­skie­go ze star­tu w wy­bo­rach do sejmiku zre­zy­gno­wał też do­tych­cza­so­wy radny Ja­ro­sław Maś­kie­wicz, który bę­dzie star­to­wał z list do władz po­wia­tu iław­skie­go.

(NZ)